Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst Go4Smart bv

In dit document vindt u de afspraken over de overeenkomst die u als klant (hierna: de “Klant”) met Go4Smart bv aangaat voor het afnemen van Producten of het gebruik van de Diensten van Go4Smart BV. Dit document bestaat uit:

 1. de algemene voorwaarden van Go4Smart BV (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).
 2. de verwerkersovereenkomst (hierna: de “Verwerkersovereenkomst”) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Go4Smart BV in opdracht van de klant.

Deel I: Algemene Voorwaarden

1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Diensten

alle door of namens Go4Smart BV op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten, waaronder begrepen SaaS Diensten en Overige Diensten;

SaaS-Diensten

alle door of namens Go4Smart BV via het internet aan de Klant ter beschikking gestelde/te stellen software toepassingen (waaronder bijvoorbeeld pentesten, remote monitoring, enz.) en gerelateerde diensten.

Overige Diensten

alle door en/of namens Go4Smart BV aan Klant te leveren diensten van welke aard dan ook, niet zijnde SaaS Diensten zoals verrichtte/te verrichten werkzaamheden, consultancy opdrachten, ad interim management opdrachten, etc.;

Producten

alle door of namens Go4Smart op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen fysieke goederen, waaronder begrepen hardware, software en licenties.

Klant

iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie Go4Smart BV een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

Leverancier

iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van Go4Smart BV;

Overeenkomst

iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Producten, Diensten en aanverwante onderwerpen;

Partijen, respectievelijk Partij

Klant en/of Go4Smart BV;

Eindgebruiker

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de functionaliteit voor eindgebruikers van de aan Klant geleverde diensten en niet de Klant zelf is, of medewerker is van Klant. .

Cybersecured.be

Cybersecured.be, de commerciële benaming van een activiteit ontwikkeld geëxploiteerd en gecommercialiseerd door Go4Smart BV. (Kamer van Koophandel onder nummer: BE0871.755.727) met als doel enigerlei rechtsverhouding aan te gaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding;

Vergoeding

de door Klant aan Go4Smart BV verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst zoals beschreven in deze algemene voorwaarden;

Werkdag

een kalenderdag van 09.30 uur tot 17.30 uur, behoudens weekeinden en in België geldende, officieel erkende feestdagen..

Retentieperiode

De tussen Klant en Go4Smart BV afgesproken periode voor bewaring van de gegevens (data) die eventueel door Go4Smart BV in opdracht van Klant verwerkt worden.

2. Toepasbaarheid Algemene voorwaarden, Totstandkoming en Duur Overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten afgesloten door Go4Smart bv. Andersluidende algemene voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de Klant, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen worden afgeweken.
 2. De Overeenkomst tussen Klant en Go4Smart opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling Go4Smart bv een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Go4Smart bv deze opdracht accepteert. Voor SaaS diensten ontstaat de Overeenkomst na het aanmelden via de website van Go4Smart BV, waarbij de Klant een account aanmaakt.
 3. De Overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant en de Go4Smart BV voor een in de overeenkomst bepaalde periode, startend op de datum van ondertekening, bestelling of registratie op de website, waarna deze automatisch telkens voor 1 jaar verlengd wordt.
 4. De overeenkomst is door iedere partij jaarlijks opzegbaar door middel van een e-mail gericht aan het e-mail adres vermeld op de facturen van Go4Smart bv en dit uiterlijk 90 kalenderdagen voor de automatische verlenging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Voor iedere beëindiging van de overeenkomst, door elke Partij, is een opzegperiode van toepassing van 90 kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze opzegperiode start na de bevestiging van de geldigheid van opzegging door Go4Smart BV of bij ontstentenis daarvan de eerste kalenderdag volgend op het schriftelijk (ook e-mail) kenbaar maken van de opzegging.

4. Levering van Producten en Diensten

 1. Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt Go4Smart BV aan met de levering van de Producten en/of Diensten.
 2. Diensten worden verleend op een ‘as is’ basis en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van het leveren van de diensten (in het geval van SaaS Diensten: het verlenen van toegang tot de SaaS-Diensten). Het gebruik door Klant van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties zijn voor rekening en risico van Klant.
 3. Go4Smart BV is gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten of te blokkeren, onder meer voor geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten. Go4Smart BV zal ‘down-time’ zo veel mogelijk van tevoren aankondigen. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant blijft onverkort van toepassing.
 4. In geval van een storing van de SaaS Diensten kan Klant gedurende Werkdagen contact opnemen met de supportdesk van Go4Smart BV. Klant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van support, mits dit gebeurt op basis van ‘fair use’.
 5. Producten worden af fabriek verstuurd en op risico van de klant geleverd.  Klachten in verband met schade of afwijkende specificaties dienen binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld te worden aan Go4Smart BV waarna Go4Smart BV, na ontvangst van het retour gestuurde Product, de tijd heeft om dit te (laten) onderzoeken en zich het recht voorbehoud het defecte of afwijkende Product te vervangen of terug te betalen. Software wordt geleverd “as-is” en valt buiten deze bepaling.

5. Vergoeding & Betaling

 1. Klant is een Vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door Go4Smart BV vastgestelde en bekendgemaakte en contractueel overeengekomen tarieven, tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W.) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. De Klant zal facturen van Go4Smart BV uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Klant is niet gerechtigd betaling van de facturen op te schorten of te verrekenen.
 3. Go4Smart BV is gerechtigd de geldende Vergoedingen en tarieven voor Diensten binnen redelijke grenzen aan te passen. Go4Smart BV zal Klant hierover schriftelijk informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze aanpassing. Klant is gerechtigd de Overeenkomst met Go4Smart BV op te zeggen binnen één maand na de aangekondigde tariefaanpassing. De contractuele opzegtermijn blijft van toepassing.
 4. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.2 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van Go4Smart BV – (i) Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, en (ii) is Go4Smart BV (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant is gehouden alle incassokosten die Go4Smart BV moet maken aan Go4Smart BV te vergoeden, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag (ongeachte de hoogte daarvan) of, indien lager, een minimum van € 250,-.

6. Verplichtingen Klant

 1. Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan Go4Smart BV verstrekte contractuele gegevens in alle opzichten correct zijn. Klant is gehouden Go4Smart onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die contractuele gegevens.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor
 • de (beveiliging van) gegevens die toegang geven tot de Go4Smart  BV omgeving, waaronder met name het gebruik van sterke wachtwoorden.
 • het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan.
 1. Klant is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wettelijke voorschriften waaronder begrepen de wetgeving op het gebied van persoonsgegevens.
 2. Klant vrijwaart Go4Smart BV voor aanspraken van de door haar aangesloten eindgebruikers of andere derden die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Diensten door de Klant en haar eindgebruikers.

7. Verplichtingen Go4Smart BV

 1. Go4Smart BV zal ten behoeve van de levering van Diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste kunnen uit te voeren.
 2. Go4Smart BV streeft naar een beschikbaarheid van de SaaS Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, maar Go4Smart garandeert niet dat de SaaS-Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Als de SaaS-Diensten onverhoopt niet beschikbaar zijn, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid langer dan één werkdag duurt. In dat laatste geval zal Go4Smart BV een korting op de Vergoeding toepassen naar rato van de duur van de niet-beschikbaarheid van de Diensten.
 3. Go4Smart BV is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van haar Leveranciers. Klant geeft Go4Smart BV de bevoegdheid (volmacht) om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.
 4. Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zijn alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen inzake de nakoming door Go4Smart BV van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst uitgesloten voor zover de wet dat toestaat.

8. Geheimhouding, Persoonsgegevens en retentieperiode

 1. Partijen zullen niet zonder toestemming van de andere partij informatie aan derden verstrekken over bedrijfsgevoelige informatie van de andere partij, en andere informatie waarvan zij kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk is.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten worden mogelijks persoonsgegevens verwerkt van klanten en eindgebruikers van de Klant. Op deze gegevensverwerkingen is de Verwerkersovereenkomst in deel 2 van dit document van toepassing. Persoonsgegevens worden altijd beschouwd als vertrouwelijke gegevens.
 3. De tussen Go4Smart BV en Klant afgesproken retentieperiode dient contractueel bepaald te worden en zal nooit langer zijn dan strikt noodzakelijk of wettelijk bepaald.

9. Intellectueel Eigendom

 1. Klant is en blijft rechthebbende op alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot alle data en informatie van Klant en haar eindgebruikers. Go4Smart BV respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de gehanteerde en met de klant gedeelde processen, procedures en methodieken, de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt uitsluitend het niet-overdraagbare en niet-exclusieve gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna: het ‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt geen andere (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden met betrekking tot de (intellectuele eigendomsrechten op) Diensten.
 2. Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te gebruiken of, voor SaaS-diensten, te laden en uit te voeren voor het aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor Klant een abonnement heeft afgesloten. Indien Go4Smart BV constateert dat Klant de Diensten gebruikt buiten het binnen de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaalde gebruik of voor SaaS-Diensten aan meer of andere gebruikers ter beschikking stelt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, of de Dienst anderszins op niet toegestane wijze gebruikt, is Go4Smart BV gerechtigd met terugwerkende kracht extra vergoedingen in rekening te brengen aan de Klant, los van het recht van Go4Smart BV om in dat geval (additionele) schadevergoeding te vorderen en andere rechtsmaatregelen te nemen. Het is Go4Smart BV toegestaan technische of operationele maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten en beperking van het gebruik daarvan.
 3. Voor Diensten die Go4Smart BV niet heeft ontwikkeld en derhalve van een Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van de betreffende Leverancier.

10. Aansprakelijkheid

 1. Go4Smart BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het tijdelijk niet beschikbaar zijn, niet goed functioneren, en/of (tussentijds) uitvallen van (onderdelen van) de geleverde Producten of SaaS-Diensten. Go4Smart bv is bovendien nooit aansprakelijk voor de gevolgen van de adviezen door haar verleend indien deze adviezen niet integraal door Klant worden toegepast of de operationele toepassing ervan niet objectief en meetbaar aantoonbaar is (gedocumenteerde evidence).
 2. Voor overige schade geldt dat Go4Smart BV uitsluitend aansprakelijk is voor toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt hier uitsluitend verstaan: (a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (b) redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Go4Smart BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade. Aansprakelijkheid van Go4Smart BV voor alle andere vormen van schade dan voornoemd, zoals onder andere indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet of winst, verloren klanten, reputatieschade, immateriële schade, gemiste besparingen, gemiste opdrachten, gemiste investeringen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Go4Smart BV voor directe schade, kosten of ander nadeel uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder begrepen de verwerkersovereenkomst van Go4Smart BV, of schade die voortvloeit uit een jegens de Klant gepleegde onrechtmatige daad, is steeds beperkt tot de door Go4Smart BV aan Klant voor de Diensten gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van drie (3) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, met een absoluut maximum  totaalbedrag van € 30.000,-.
 3. Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien Klant binnen dertig (30) dagen nadat Klant het ontstaan van de schade redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Go4Smart BV.
 4. Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Go4Smart BV voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid door Go4Smart BV.

11. Beëindiging

 1. Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien (i) de andere Partij opschorting van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.
 2. De Overeenkomst kan door iedere Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 (negentig) dagen.
 3. Na beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze dan ook, blijven de bepalingen van kracht die de kennelijke bedoeling hebben om na beëindiging van kracht te blijven, waaronder in ieder geval de bepalingen in de artikelen 7, 8 en 9.

12. Slotbepalingen

 1. Go4Smart BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk een maand voorafgaand aan het van kracht worden van de wijziging per e-mail aan de Klant gecommuniceerd.
 2. Go4Smart BV is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen.
 3. Op de Overeenkomst, onderhavige Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst in deel II en/of de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die uit de Overeenkomst, onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de Verwerkersovereenkomst en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven.

 

 

 

Deel II: Verwerkersovereenkomst

Overwegingen

 1. Deze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de bepalingen en vereisten van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) van 27 april 2016 en waar verder in dit document de afkorting AVG gebruikt wordt, wordt naar deze verordening verwezen.
 2. Go4Smart BV biedt voor Klant software oplossingen aan onder de vorm van cloud dienstverlening.  De ontwikkelde en gebruikte softwaremodules en de daaraan verbonden platformen worden “as-is” aangeboden en kunnen éénzijdig door Go4Smart BV zowel functioneel als niet-functioneel aangepast worden.  
 3. Klant en Go4Smart BV hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan Klant gebruik kan maken van de Diensten van Go4Smart BV, waar deze Verwerkersovereenkomst deel van uitmaakt;
 4. Klant is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) aan te merken;
 5. Go4Smart BV is ten aanzien van het voor Klant opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;

Artikel 1 Definities

 1. In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:
 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Go4Smart BV, die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;
 • Annex: aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst;
 • Overeenkomst: de tussen Klant en Go4Smart BV gesloten overeenkomst voor het gebruik van de diensten van Go4Smart BV, inclusief eventuele nadere overeenkomsten;
 • Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG;
 • Subverwerker: de door Go4Smart BV ingeschakelde onderaannemer, die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Verwerkt voor rekening van Klant als bedoeld in artikel 28 lid 4 AVG;
 • Verwerken: het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG;
 • Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst.
 1. De bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 2 Verwerking in opdracht van Klant

 1. Go4Smart BV verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Klant Persoonsgegevens te Verwerken. Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, zal opgenomen worden in een apart document, per Klant en/of SaaS-Oplossing. Klant staat ervoor in dat de in deze Annex omschreven persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en doeleinden volledig en correct zijn, en vrijwaart Go4Smart BV voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Klant.
 2. Go4Smart BV verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van deze Verwerkersovereenkomst en de instructies van Verantwoordelijke en verwerkt de Persoonsgegevens niet voor andere of eigen doeleinden. Go4Smart BV heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant.
 3. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerking van de Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Klant vrijwaart Go4Smart BV tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie. Indien de Go4Smart BV van mening is dat een instructie van de Klant een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Go4Smart BV de Klant daarvan onmiddellijk in kennis.
 4. Go4Smart BV verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Go4Smart BV garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op de Go4Smart BV van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Go4Smart BV de Klant, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

 1. Go4Smart BV zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 5 Doorgifte

 1. Go4Smart BV garandeert dat de verwerking van de gegevens binnen de EU gebeurt.
 2. Het overbrengen van Persoonsgegevens door Go4Smart BV buiten de Europese Economische Ruimte is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen en zal pas gebeuren na uitdrukkelijk akkoord van de Klant.

Artikel 6 Derden en onderaannemers

 1. Het is Go4Smart BV toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van Subverwerkers, zoals opgenomen in Annex 3. Indien Go4Smart BV een andere Subverwerker wenst in te schakelen, zal Go4Smart BV de Klant inlichten over de beoogde veranderingen. Klant dient binnen vijf (5) werkdagen bezwaar te maken tegen deze veranderingen. Go4Smart BV zal binnen vijf (5) werkdagen reageren op het bezwaar van Klant.
 2. Wanneer Go4Smart BV een Subverwerker in dienst neemt om voor rekening van Klant specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan Subverwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Go4Smart BV onder de Verwerkersovereenkomst, geldt onverkort de in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 8 Datalekken

 1. Indien Go4Smart BV kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG, hierna: “datalek”), zal zij
 1. Klant daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en daarbij informatie verstrekken over de aard van de inbreuk en, waar mogelijk, het aantal betrokkenen en de verwachte gevolgen van het datalek
 2. alle redelijke maatregelen nemen om het datalek aan te pakken, waaronder het beperken van de eventuele nadelige gevolgen van het datalek, en om soortgelijke datalekken in de toekomst te voorkomen, en
 • de Klant op de hoogte stellen van deze maatregelen.
 1. Go4Smart BV zal haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde datalek.
 2. Go4Smart  BV zal Klant ondersteunen bij de op Klant rustende meldplicht ten aanzien van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en, indien van toepassing, de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
 3. Go4Smart  BV is niet aansprakelijk voor de niet correcte en/of tijdige uitvoering van de op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Artikel 9 Bijstand aan Klant

 1. Go4Smart  BV zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Go4Smart  BV zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Go4Smart  BV is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant.
 2. Go4Smart BV zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren. Partijen zullen in dat geval nadere (schriftelijke) afspraken maken.
 3. Go4Smart BV zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Go4Smart BV voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG.
 4. Go4Smart BV stelt Klant in staat om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn en met toestemming van Go4Smart BV, de naleving van de Verwerkersovereenkomst en met name de door Go4Smart BV getroffen beveiligingsmaatregelen te controleren. Een dergelijke controle zal te allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk effect heeft op de normale bedrijfsvoering van Go4Smart BV, en is voor rekening van Klant. Go4Smart BV is gerechtigd de eventuele kosten die met het bepaalde uit dit artikel gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Klant.
 5. De audit in artikel 9.4 vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij Go4Smart BV aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Go4Smart BV aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 10 Beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht zo lang Go4Smart BV Persoonsgegevens verwerkt uit naam van de Klant. Na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal Go4Smart BV op eerste verzoek van de Klant alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Go4Smart BV wettelijk verplicht is (delen van) de Persoonsgegevens op te blijven slaan.
 2. De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.